АЛСЫН ХАРАА

Бид мэргэшсэн шалгагч нараар нийтийн тээврийн зорчигчдын хөлс төлөлтөнд хяналт тавьж, стандартыг нэвтрүүлсэн салбартаа тэргүүлэгч байгууллага.